Σημαντικές

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Η διεξαγωγή της εξεταστικής εξ’ αποστάσεως αποτέλεσε σημαντικό ζήτημα για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Διαφορετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, με διαφορετικά μέσα, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικούς φοιτητές, προχώρησαν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. Όπως είναι λογικό, διαφορετικά ήταν τα αποτελέσματα αλλά και οι αξιολογήσεις της συγκεκριμένης διαδικασίας από την πλευρά των φοιτητών/φοιτητριών.

Καθώς λοιπόν οι ανακοινώσεις των πανεπιστημίων σχετικά με την (κατά βάση εξ’ αποστάσεως) πραγματοποίηση της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, έχουν ήδη αρχίσει, ιδιαίτερη σημασία έχει η έρευνα, σχετικά με τις εντυπώσεις των φοιτητών/φοιτητριών από όσα βίωσαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2020.

Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων

Το δείγμα της έρευνας ήταν 530 άτομα, μεταξύ των οποίων 393 γυναίκες, 134 άνδρες και 3 άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν πως το φύλο τους είναι απροσδιόριστο. Όσον αφορά το αντικείμενο των σπουδών των συμμετεχόντων, 334 είναι σπουδαστές σε σχολές ανθρωπιστικών επιστημών, 59 σε επιστήμες υγείας, 76 σε σχολές πληροφορικής και οικονομικών, 57 σε θετικές και πολυτεχνικές, 3 σε θεατρικές σχολές και 1 σε σχολή ναυτιλιακών σπουδών. Τέλος, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 22,5 ετών.

Τρόπος εξέτασης

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 530 συμμετεχόντων, οι 300 εξ’ αυτών εξετάστηκαν με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσω κάποιας πλατφόρμας. Επιπροσθέτως, 144 εξετάστηκαν με ερωτήσεις ανάπτυξης μέσω πλατφόρμας. Ένα ποσοστό δηλαδή παραπλήσιο του 85% των συμμετεχόντων, εξετάστηκε με βάση αυτές τις μεθόδους εξέτασης. Επίσης, 48 εξετάστηκαν με απαλλακτικές εργασίες, ενώ 26 εξετάστηκαν προφορικά μέσω πλατφόρμας. Μόλις 12 εξετάστηκαν με φυσική παρουσία, εκ των οποίων οι 9 εξετάστηκαν με γραπτή εξέταση.

Τεχνικά προβλήματα 

Σύμφωνα με τον μέσο όρο των απαντήσεων (3,1 – Λίγο), φαίνεται πως η διαδικασία κύλησε σχετικά ομαλά, καθώς δεν εμφανίστηκαν πολλά προβλήματα, δίχως όμως να απουσιάζουν εντελώς.
Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται εν μέρει και από το γεγονός πως η πλειοψηφία των απαντήσεων (25,8%) συγκεντρώνεται στην απάντηση “Πολύ λίγο”. Επίσης, αρκετοί/ες απάντησαν πως δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα (19,6%). Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει το γεγονός πως οι απαντήσεις 3 και 4 (“Λίγο” και “Μέτρια”) συγκεντρώνουν σχεδόν το ίδιο ποσοστό (16,8% και 15,7%), πράγμα που επιβεβαιώνει αυτό που προαναφέραμε, δηλαδή την ύπαρξη προβλημάτων στην εξέταση, όχι όμως σε μεγάλο βαθμό. Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι απαντήσεις “Αρκετά” (10,5%), “Μέτρια” (7,5%) και “Πάρα πολύ” (4,2%).

Μέριμνα από τους καθηγητές πριν την εξέταση

Σχετικά με την βοήθεια των καθηγητών/καθηγητριών προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες, έτσι ώστε να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι/ες για τη συγκεκριμένη διαδικασία, φαίνεται πως οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες. Σύμφωνα άλλωστε με τον μέσο όρο των απαντήσεων (4,1 – Μέτρια), μπορεί να υπο’στηριχθεί πως το επίπεδο μέριμνας από την πλευρά των εκπαιδευτικών δεν είναι ούτε εντελώς ικανοποιητικό αλλά ούτε και απογοητευτικό.

Όπως δείχνει και το γράφημα, η πλειοψηφία των απαντήσεων (20,4%) συγκεντρώνεται στην απάντηση 4 (“Μέτρια”), με μικρή όμως απόκλιση από την απάντηση 3 (“Λίγο”), της οποίας το ποσοστό ανέρχεται σε 19,1%. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως οι απαντήσεις 5 και 6 (“Αρκετά” και “Πολύ”), συγκεντρώνουν σχεδόν το ίδιο ποσοστό (17,7% και 17,4% αντίστοιχα). Συνολικά, οι απαντήσεις κυμαίνονται μεταξύ του 2 και του 6, δίχως να έχουν τρομερές αποκλίσεις μεταξύ τους, πράγμα που δείχνει πως δεν μπορεί να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα.

Μέριμνα από τους καθηγητές κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Σχεδόν στο ίδιο μήκος κύματος σε σχέση με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως σχετικά με τη μέριμνα εκ μέρους των καθηγητών πριν από τη διεξαγωγή της εξέτασης, βρίσκεται ο μέσος όρος των απαντήσεων των συμμετεχόντων όσον αφορά το κατά πόσο οι καθηγητές ήταν συνεργάσιμοι/συνεργάσιμες και εξυπηρετικοί/εξυπηρετικές όταν προέκυψαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των απαντήσεων ανέρχεται σε 4,2 (Μέτρια).

Παρατηρώντας λοιπόν το γράφημα γίνεται ορατό πως η πλειοψηφία των απαντήσεων (19,2%) συγκεντρώνεται στην απάντηση 4 (“Μέτρια”), με μικρή όμως απόκλιση από την απάντηση 6 (“Πολύ”) και την απάντηση 5 (“Αρκετά”).

Σύμφωνα με τα ποσοστά που εμφανίζονται και στο γράφημα, η απάντηση 3 (“Λίγο”) συγκεντρώνει το τέταρτο κατά σειρά μεγαλύτερο ποσοστό, με μικρή αλλά αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με την απάντηση 2 (“Πολύ λίγο”). Τέλος, τόσο η απάντηση 1 (“Καθόλου) και η απάντηση 7 (“Πάρα πολύ”), παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από τις απαντήσεις 4, 5, 6. Με άλλα λόγια λοιπόν, οι καθηγητές των συμμετεχόντων, ανταποκρίθηκαν μέτρια έως και αρκετά καλά σε απροσδόκητα προβλήματα και απορίες που προέκυψαν.

Αποτίμηση της εξ’ αποστάσεως εξεταστικής

Τέλος, σχετικά με την αποτίμηση της διαδικασίας, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Ο μέσος όρος των απαντήσεων, ανέρχεται ακριβώς σε 4 (“Μέτρια”). Είναι χαρακτηριστικό πως ο εν λόγω μέσος όρος, στην κρισιμότερη ερώτηση, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο είναι μοιρασμένα τα ποσοστά, δείχνουν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στις εντυπώσεις των φοιτητών από την εξεταστική. Άλλωστε, ο μέσος όρος του 4, βρίσκεται ακριβώς “στη μέση” στην κλίμακα 1-7 που χρησιμοποιήθηκε.

Σχετικά με τα ποσοστά των απαντήσεων, τα μεγαλύτερα ποσοστά εντοπίζονται στις απαντήσεις 5 (“Αρκετά”), 4 (“Μέτρια”) και 6 (“Πολύ”). Θα μπορούσε επομένως κάποιος να υποθέσει πως οι 530 συμμετέχοντες είναι σχετικά ικανοποιημένοι από την έκβαση της εξ’ αποστάσεως εξεταστικής. Παρ ‘όλα αυτά, το υψηλό ποσοστό της απάντησης 1 (“Καθόλου”), εγείρει και δημιουργεί διάφορα ερωτήματα σχετικά με τη συνολική ικανοποίηση των φοιτητών, μιας και οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες που απάντησαν πως ήταν καθόλου έως λίγο ικανοποιημένοι/ικανοποιημένες ανέρχονται σε περίπου 40 %, ενώ αντίστοιχα σε περίπου 45% ανέρχεται το ποσοστό όσων φοιτητών και φοιτητριών ήταν αρκετά έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι/ικανοποιημένες.

Συμπεράσματα

Κρίνοντας λοιπόν με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, τόσο σχετικά με τα τεχνικά ζητήματα που ενδεχομένως προέκυψαν όσο και σε σχέση με τη μέριμνα των καθηγητών πριν και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εξέτασης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αποτίμηση της εξεταστικής εξ’ αποστάσεως του Ιουνίου-Ιουλίου, από την πλευρά των φοιτητών/φοιτητριών, κρίνεται μέτρια προς ελαφρώς θετική.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι μεγάλες διακυμάνσεις στην τελευταία ερώτηση δείχνουν πως σε καμία περίπτωση η εξεταστική δεν κύλησε ομαλά και άρτια για όλους/όλες. Ενδεχομένως βέβαια, υποθέτουμε και ισχυριζόμαστε ότι οι διακυμάνσεις αυτές θα μπορούσαν να ήταν πολύ μικρότερες, σε περίπτωση που το κράτος παρείχε την απαραίτητη (και επί ίσοις όροις) πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και απαραίτητα τεχνολογικά μέσα σε όλους τους φοιτητές με στόχο να αποτραπούν οι ανισότητες που ασφαλώς υπήρξαν και εντοπίστηκαν κατά τη διεξαγωγή της εξεταστικής του Ιουνίου/Ιουλίου.

Ευχαριστούμε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που συμμετείχαν στα ερωτηματολόγια.

Γιάννης Τσεκούρας – Βάγγος Θεοδώρου
Φοιτητές στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close