Τοπικές

ΛΑΜΙΑ: Νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο για πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής – Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Η προθεσμία καταθέσεως των δικαιολογητικών είναι από την Δευτέρα 26/10 έως και την Παρασκευή 06/11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δήμου Λαμιέων για την πρόσληψη οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μηνών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) του Δήμου Λαμιέων για την περίοδο 2020 -2021:

Ο Δήμαρχος Λαμιέων
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116 (ΑΔΑ:Ω3ΦΜ4653Π4-ΛΝΟ)
Έγκριση κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σκοπό την στελέχωση του ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21»(ΦΕΚ 3615/τ.Β΄/2020)
5. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164 (ΑΔΑ:ΩΣΩ54653Π4-ΤΨΖ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση υλοποίησης δομημένων γενικών προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2020-2021
6. Την υπ΄αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484126/15343/1165 έγκριση υλοποίησης δομημένων ειδικών προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2020-2021
7. Την υπ΄αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484306/15351/1167 έγκριση υλοποίησης μή δομημένων προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2020-2021
8. Την υπ’ αριθμ. 112/2020 (ΑΔΑ: 6ΛΝ1ΩΛΚ-ΚΟΜ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση των ανωτέρω θέσεων και την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, καθώς και την υπ’ αριθμ. 168/2020 (ΑΔΑ : 6Ρ1ΝΩΛΚ-ΔΞΙ) σχετική τροποποίηση

9. Την υπ’αρ. 19482/02-06-2019 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσιών ύπαρξης πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων τρέχοντος οικονομικού έτους και
οικονομικού έτους 2021, καθώς και την υπ’αριθμ. 20137/09-06-2020 Ορθή Επανάληψη.
10. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670170 Έγκριση Οργανωτικού ΠλαισίουΠρογραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΦΕΚ 461/τ.Β’/14-02-2020)
11. Το υπ’αριθμ. 20446/04-06-2020 Αίτημα έγκρισης του Δήμου Λαμιέων για υλοποίηση ΠΑγΟ περιόδου 2020-2021 οκτώ (8) ΠΦΑ
12 Το υπ’αριθμ. 19854/01-06-2020 Αίτημα τού Τμήματος Αθλητισμού περί Αναμορφώσεως Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους

 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2020-2021, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τις εξής ειδικότητες:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
• Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φ υ σ ι κ ή ς Α γ ω γ ή ς Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής α ν τ ί σ τ ο ι χ η ς σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται. Για τις θέσεις με κωδικό 001, 003, 005, 006 είναι επιθυμητή η κατοχή ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ καί βεβαιώσεως ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. Για τις θέσεις 002, 007 είναι επιθυμητή η κατοχή βεβαιώσεως ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ή με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ τα εξής εννέα (9) δικαιολογητικά εντός της καταληκτικής προθεσμίας:
1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Βιογραφικό σημείωμα, που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.Κατεβάστε από εδώ την ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-για-ΠΦΑ

4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
8. Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως:
Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή
πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται:
(1) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
(2) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος (ων) (όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση)

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται με το παρακάτω σύστημα κριτηρίων:
Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι, απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τυπικά προσόντα:
• Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1. Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του
ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία. Εάν δεν υπάρχει βαθμολογική αντιστοιχία λογίζεται ως βαθμός πέντε (5)
•Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Διδακτορικό: 2 μονάδες.
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.
• Εμπειρία: Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία μόνο στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη.
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται κλιμακωτά ως εξής:
Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των:
 1-24 μηνών 0,8 μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 25 – 48 μηνών 0,6 μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 49 – 72 μηνών 0,5 μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 73 – 96 μηνών 0,2 μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια
Πολυτεκνία
Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 2 μονάδες.
Ανήλικα τέκνα
Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την γονική μέριμνα.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή κατηγορίες των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα
• Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1,5 μονάδες
• Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 1,0 μονάδα.
• Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή: 0,5 μονάδα.
• Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.
Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά.
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε
περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).
Για τα προγράμματα στα καταστήματα κράτησης, στα κέντρα απεξάρτησης, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα. Με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5 θέσεων και για ποσοστό έως 20% των θέσεων αυτών (με ακέραιο ποσοστό θέσης), δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων ΠΦΑ.
Ο φορέας υποχρεούται να αναγράφει στην προκήρυξη που εκδίδει τις θέσεις κατά τα Π.Α.γ.Ο. (τμήματα ανά κατηγορία Π.Α.γ.Ο.) που αφορούν στην κατηγορία αυτή.

 

Οικονομικοί Όροι Απασχόλησης
Ι) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών εβδομαδιαίως.
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων θα καθορισθεί με απόφαση του Δήμου Λαμιέων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές
ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στο Δήμο Λαμιέων το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα
ωρολόγια προγράμματα.
ΙΙ) 7.6.1 Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Την ευθύνη εφαρμογής των ανωτέρω φέρει ο Φορέας υλοποίησης.

5. ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων από τα Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και του Τμήματος Αθλητισμού.
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λαμιέων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών στο Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Λαμιέων, αρχής
γενομένης από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα, ήτοι από 26/10/2020 έως καί 06/11/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Αίτηση Συμμετοχής και την Υπεύθυνη Δήλωση από την ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων www.lamia.gr στη διαδρομή
lamia.gr=>ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ή σε συνέχεια του link http://lamia.gr/#quicktabs-qt_arxiki=2 .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής, την Υπεύθυνη Δήλωση, το Βιογραφικό τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην διεύθυνση
th.kalentzos@lamia-city.gr, αναγράφοντας :

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ Π.Φ.Α. ΣΤΑ Π.Α.γ.Ο» ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή με την ένδειξη:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ Π.Φ.Α. ΣΤΑ Π.Α.γ.Ο.)
ΦΛΕΜΙΝΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΚ 35131
ΛΑΜΙΑ

Θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα της αίτησης. (κατεβάστε το υπόδειγμα εδώ) Διαφορετικώς η αίτηση θεωρείται άκυρη.

 

Η αίτηση συμμετοχής, η υπεύθυνη δήλωση και το βιογραφικό σημείωμα, τα οποία θα υποβληθούν ηλεκτρονικώς, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένα, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και βιογραφικά δεν θα γίνονται δεκτά και ο υποψήφιος θα απορρίπτεται. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικώς να δηλώνεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία να
ταυτίζεται με αυτή από την οποία θα υποβληθεί η αίτηση και στην οποία θα επιστραφεί απάντηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής της, ο οποίος θα είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση τής πορείας της.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας, δηλαδή μέχρι ώρα 24:00. Το εμπρόθεσμο υποβολής αιτήματος για τις αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου κρίνεται από τη χρονοσήμανση παραλαβής του ηλεκτρονικού εισερχόμενου μηνύματος από το Δήμο Λαμιέων, ενώ για αυτές μέσω συστημένης επιστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία χρονοσήμανσης του ταχυδρομείου
(σφραγίδα ή αποδεικτικό καταθέσεως).
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο δεν γίνονται δεκτές.
Εν συνεχεία, η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού θα καταρτίσει Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης ανά κωδικό θέσεως, Επιτυχόντων και Απορριπτέων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στον χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, ισόγειο) καί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lamia.gr , ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της
υπηρεσίας.

 

Κατόπιν θα ενημερωθούν οι προσωρινοί επιτυχόντες, οι οποίοι υποχρεούνται εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών να προσκομίσουν στο Τμήμα Αθλητισμού αυτοπροσώπως τα
δικαιολογητικά που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και τα οποία ήταν αυτά βάσει των οποίων κατετάγησαν ως επιτυχόντες. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν προσκομίσει εντός του χρονικού ορίου των πέντε (05) ημερών τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ή κατόπιν του ελέγχου των από την Επιτροπή διαπιστωθεί ότι κάποιο από αυτά δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της προκήρυξης ή στα στοιχεία τα οποία είχε
αναγράψει ο αιτών στην αίτησή του, τότε αυτός απορρίπτεται και η Επιτροπή δύναται να καλέσει τον επόμενο υποψήφιο της σειράς κατάταξης.

Κατόπιν ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, ισόγειο) καί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lamia.gr .
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε
περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).
Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για
ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λαμιέων καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων: www.lamia.gr καθώς και στην ιστοσελίδα www.mag24.gr . Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Ν. Φθιώτιδος.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων
Ευθύμιος Κ. Καραΐσκος

 

Κατεβάστε από εδώ την ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-για-ΠΦΑ

 

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close