Σημαντικές

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Η δωρεά μιας κλίνης ΜΕΘ στο νοσοκομείο, η λήψη μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό και αρκετά ακόμη θέματα προς συζήτηση

Η 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, θα πραγματοποιηθεί στις  18 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00, με τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

H συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο:  https://gnosis-conf.whereby.com/dimotiko-symboulio

Δείτε τα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων  θέματα της ημερήσιας διάταξης στις 18/11/20

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 1ο Περί έγκρισης Ψηφιακής Στρατηγικής του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κυρίτσης
   

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 2ο Έγκριση προμήθειας και δωρεάς μίας κλίνης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και του εξοπλισμού της στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 3ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και  τροποποίηση  του τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 4ο Εγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού  του Δήμου  έως και το 3ο   τρίμηνο έτους 2020.
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 5ο Περί «Υπεκμίσθωσης Δημοτικών Σφαγείων»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 6ο Περί «Καταγγελία της μίσθωσης του κυλικείου Κ.Ι.Ε. Θερμοπυλών, μετά από εξώδικη Δήλωση-καταγγελία της μισθώτριας Κοτρώστου Αντωνίας και έγκριση για εκ νέου εκμίσθωσης.
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 7ο Περί «Λήψης μέτρων ελάφρυνσης  επιχειρήσεων  που επλήγησαν από τον κορωνοϊό – COVID 19
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 8ο Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2021
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 9ο Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης & καθορισμού τιμήματος καθώς & παράδοσης και παραλαβής εκποιούμενων, αγοραζομένων, εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων για το έτος  2021
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 10ο Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2021
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 11ο Ανάκληση της υπ ’αριθμ 188/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 12ο Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α..
Εισηγητής Δήμαρχος
   

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 13ο Έκθεση του  Δημάρχου επί των διαδικασιών κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαμιέων 2014-2019
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 14ο Λύση της έμμισθης εντολής δικηγόρου του Δήμου Λαμιέων σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 1807/2020 απόφασης του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης
 
Θέμα 15ο Ορισμός τακτικού μέλους στην επιτροπή επιλογής δικηγόρου με τον αναπληρωτή του.
Εισηγητής Δήμαρχος
   

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 16ο Αμοιβή δικηγόρου – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή  ιδιωτικού συμφωνητικού
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 17ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικής Εταιρίας– Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού
Εισηγητής Δήμαρχος
   

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 18ο Δωρεάν παραχώρηση προς χρήση κτηρίου, προσθήκης στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Υπάτης, για την στέγαση του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αστρονόμων Φθιώτιδας και τη λειτουργία Αστεροσκοπείου.
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 19ο Παραχώρηση πρ. Δημοτικού Σχολείου Κόμματος στον Πολιτιστικό  Σύλλογο Δ.Δ. Κόμματος Δ. Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα
 
Θέμα 20ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό  έτος 2021-2022
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
 
Θέμα 21ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το   σχολικό έτος 2021-2022
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
 
Θέμα 22ο Ρυθμίσεις θεμάτων για τα μισθώματα σχολικών κυλικείων
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος
   

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 23ο Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού-Τουρισμού του Δήμου Λαμιέων και τη λειτουργία Κέντρου Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα
 
Θέμα 24ο Αποστολή κατάστασης καλλιτεχνικού προσωπικού έτους 2020-2021 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα
   

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 25ο Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός
 
Θέμα 26ο ΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας  παιδικών και βρεφονηπιακών  σταθμών Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός
   

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 27ο Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές
   

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 28ο Κατάρτιση  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαμιέων , οικ.έτους 2021
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 29ο Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων», (Τροποποίηση – Συμπλήρωση των με αριθ. 452/2017 και 57/2020 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων).
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 30ο Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 31ο Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας».
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 32ο   Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Ελευθεροχωρίου»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 33ο Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 34ο Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Επισκευές – Μονώσεις – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 35ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 36ο Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 37ο Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής  Παραλαβής του έργου: «ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ »
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 38ο Παράταση προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 39ο Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 40ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών  του έργου:«Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου»
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 41ο Παράταση προθεσμίας της μελέτης : «Μελέτη Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Δημοτικών Κτιρίων».
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 42ο Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου».
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 43ο Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου».
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 44ο Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 45ο Παράταση προθεσμίας έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα»
Εισηγητής Δήμαρχος
Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close