Σημαντικές

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας ευχαριστεί τον Υπουργό Οικονομικών κ.,

Η ευχαριστήρια επιστολή του Σεβασμιωτάτου κ.κ Συμεών προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Ἐξοχώτατε καί ἀγαπητέ μου Κύριε Ὑπουργέ

Ὡς Μητροπολίτης καί Ποιμενάρχης τῆς ἀγαπημένης σας Φθιώτιδας καί μέ τήν ἰδιότητα ἀφενός τόσο τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ν.Π.Δ.Δ. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καὶ τοῦ νομίμου Προϊσταμένου τῶν ἑποπτευομένων ἀπό αὐτήν ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ. καί Ν.Π.Ι.Δ., ἀφετέρου δέ καί τοῦ Προέδρου τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων ὅλων τῶν Νομικῶν Προσώπων Κοινωφελοῦς Χαρακτῆρα τῆς Μητροπόλεώς μας, ἰδιαίτερα τῶν τριῶν Ἐκκλησιαστικῶν μας Γηροκομείων, καί συνάμα καί μέ τήν τιμητική γιὰ τὴν ἐλαχιστότητά μου ἰδιότητα τοῦ ὁρισθέντος ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέλους τῆς τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς, τήν ὁποία τὴν δεχθήκατε σὲ πρόσφατη ὑπηρεσιακή τηλεδιάσκεψη, ἐπιθυμῶ ἀπό καρδιᾶς νά σᾶς ἐκφράσω εύγνώμονες εὐχαριστίες:

Πρῶτον, διά τό ἀπό μέρους σας ὑψηλό ἐπίπεδο διαλόγου καί κατανοήσεως τῶν τρεχόντων θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα αὐτῶν, ποὺ σχετίζονται μὲ τήν βιωσιμότητα τῶν κοινωφελῶν ἱδρυμάτων μας ἐν μέσῳ πανδημίας.

Δεύτερον, διότι ὀργανώσατε καὶ προεδρεύσατε σὲ μία στοχευμένη καὶ ἐπὶ τοῦ πρακτέου διμερῆ σύσκεψη ἔχοντας μάλιστα συγκαλέσει και ὅλο τό ὑπηρεσιακὸ καὶ πολιτικὸ ἐπιτελεῖο τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.

Τρίτον, γιά τήν πρωτοβουλία σας νὰ προχωρήσετε στὴν ἀναγκαία νομοτεχνικὴ βελτίωση, ὥστε στὸ ἄρθρο 27 τοῦ νομοσχεδίου μέ τίτλο: «Διενέργεια Γενικῶν Ἀπογραφῶν ἔτους 2021 ἀπό τήν Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή, ἐπείγουσες ρυθμίσεις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐπιπτώσεων τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19, ἐπείγουσες δημοσιονομικές καί φορολογικές ρυθμίσεις καί ἄλλες διατάξεις», μεριμνήσατε ὥστε στήν στήριξη τῶν ἐκμισθωτῶν ἀπό τήν μή εἲσπραξη μισθωμάτων, ἐκτός ἀπό τά φυσικά πρόσωπα, «νά περιλαμβάνονται ρητῶς καί τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς καί τά νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα».

Τέταρτον, διότι πρόσφατα, μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα τῆς ἐπὶ τοῦ πρακτέου συνεργασίας καὶ συναντιλήψεως ἐπιλύσατε καὶ τὸ θέμα τοῦ «Κεντρικοῦ Μητρώου Πραγματικῶν Δικαιούχων» (Νόμος 4734/ 2020, Φ.Ε.Κ. 196/Α/8.10.2020) μὲ σκοπὸ τὴν πλήρη ἐναρμόνιση τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων μὲ τὸ ἰσχύον εὐρωπαϊκὸ κοινοτικὸ δίκαιο. Ἤδη ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδας μὲ τὰ πλέον τῶν 250 ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ., ποὺ ἐποπτεύει, ἔχει προβεῖ ἐμπρόθεσμα στὶς σχετικὲς δηλώσεις.

Πέμπτον, ἐπειδή θεσπίσατε μέ τόν Νόμο 4738/2020 καί συγκεκριμένα μἐ τό ἄρθρο 300 (ΦΕΚ 207/Α/27.10.2020), τήν ἐφαρμογή τῆς εὐεργετικῆς διάταξης γιά τήν ἀναστολή φορολογίας τῶν δωρεῶν γιά κάποιες εἰδικές περιπτώσεις, ἀνάμεσα στίς ὁποῖες καί τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, κάτι τόσο σημαντικό ἰδιαίτερα γιά τά Φιλόπτωχά μας Ταμεῖα καί τά Ἱδρύματά μας κοινωνικοπρονοιακοῦ χαρακτῆρα, τῶν ὁποίων τά μοναδικά ἔσοδα εἶναι οἱ ἔστω καί πενιχρές, ἀλλά σημαντικές, δωρεές τῶν πιστῶν.

Ἕκτον, διότι μέ τόν Νόμο 4714/2020 καί συγκεκριμένα μἐ τό ἄρθρο 90 (ΦΕΚ 148/Α/31.7.2020), προσφέρατε τή νομική δυνατότητα στά ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. νά συμφωνοῦν ρυθμίσεις ἀποπληρωμῆς χρηματικῶν ἀξιώσεων μέ τούς ὀφειλέτες τους (ἰδιῶτες καί νομικά πρόσωπα). Σᾶς ἐνημερώνω ὅτι ἤδη ἀρκετά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα τῆς Μητροπόλεώς μας, κατόπιν πρωτοβουλίας μου, ἔκαναν χρήση αὐτῆς τῆς εὐεργετικῆς διατάξεως, ἐνῶ στό ἴδιο ἀκριβῶς πνεῦμα, κατόπιν εἰσηγήσεώς μου, τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ἀποφάσισε τήν κατά 30% ὀριζόντια μείωση ὅλων τῶν πρός τό Ν.Π.Δ.Δ. τῆς Μητροπόλεως ἐφ΄ἅπαξ εἰσφορῶν καί ἄλλες εὐεργετικές ρυθμίσεις, λόγῳ τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς δυσκολίας, τήν ὁποία διερχόμεθα.

Δεχθεῖτε, παρακαλῶ, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς εὐχαριστίες μου καὶ τὶς εὐχές μου γιὰ καλὴ δύναμη στὸ ἔργο σας καὶ τελῶ σὲ δημιουργικὴ ἀναμονὴ καὶ γιὰ ἄλλα θέματα, ἀμιγῶς τοπικοῦ ἐνδιαφέροντος, τὰ ὁποῖα ἤδη τά ἔχουμε συζητήσει, καί, ἐφ΄ὅσον εὐοδωθοῦν, θὰ εἶναι μοχλός ἀνάπτυξης καί προόδου, πρὸς ὄφελος τῆς κοινῆς μας ἀγάπης, τῆς Φθιώτιδας καὶ τοῦ λαοῦ της.

Μέ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση καί ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ὁ Φθιώτιδος Συμεών

Κοινοποιήσεις:

· Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

· ΜΜΕ Περιφερειακῆς Ἐνότητος Φθιώτιδος.

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close