Σημαντικές

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κ.Κ. ΣΥΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021

«Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ»

 

Τη μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Περιτομής του Κυρίου μας και τη μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου, τιμά σήμερα η Άγια Εκκλησία μας, όπως υπογραμμίζει στο Εγκύκλιο Μήνυμα του για το νέο έτος 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας, κ.κ. Συμεών.

Σε αυτό, ο κ. Συμεών, σημειώνει πως η περιτομή του Ιησού Χριστού, είναι ένα κεφαλαιώδες θεολογικό γεγονός που φανερώνει τη συγκατάβαση και την άκρα ταπείνωση του Θεανθρώπου Κυρίου μας ο οποίος καταδέχτηκε να υπομείνει το κόψιμο της Αγίας του Σαρκός.

Επίσης, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας, επισημαίνει ότι την οδό της συγκατάβασης, της κένωσης και της ταπείνωσης, πορεύθηκε και ο Μέγας Βασίλειος τη μνήμη του οποίου γιορτάζουμε σήμερα, όπως συνέβη και με άλλους Άγιους της Εκκλησίας, ενώ το ίδιο κάνει και η Εκκλησία μας που το 2020 γνώρισε την πιο δύσκολη χρονιά της με κλειστές Εκκλησίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Αναλυτικά το εγκύκλιο μήνυμα του Ποιμενάρχη μας, αναφέρει:

Πολυσέβαστοι Συλλειτουργοί μου Ἅγιοι Πατέρες
Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Ὁσιώτατες Μοναχὲς
Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ
Πολυαγαπημένα μου πνευματικὰ παιδιά

Εὑρισκόμενοι στὸ  Ἅγιο Δωδεκαήμερο ἑορτάζουμε σήμερα τὴν Μεγάλη Δεσποτικὴ  Ἑορτὴ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μας, τιμοῦμε τὴν μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ συγχρόνως δοξολογοῦμε τὸν Ἅγιο Θεό, καθὼς μᾶς ἀξίωσε νὰ εἰσέλθουμε στὸ νέο ἔτος 2021.

Ἡ Περιτομὴ τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι ἁπλῶς τὸ πραγματικὸ καὶ ἱστορικὸ γεγονὸς τῆς τήρησης ἀπὸ τὸν Κύριό μας μίας κομβικῆς καὶ βασικῆς τυπικῆς διατάξεως τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, ἀλλὰ ἕνα κεφαλαιῶδες θεολογικὸ γεγονός, ποὺ φανερώνει καὶ ἀποκαλύπτει ἕνα σπουδαῖο καὶ ὑψηλὸ μυστήριο: τὴν μεγάλη συγκατάβαση, τὴν ἄκρα ταπείνωση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας, ὁ Ὁποῖος, «ἐν τῇ ὀγδόη ἡμέρᾳ σαρκὶ περιτμη­θῆναι καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν», καταδέχτηκε καὶ αὐτήν ἀκόμη τὴν περιτομή νὰ ὑποστεῖ, νὰ ὑπομείνει δηλαδὴ τὸ κόψιμο τῆς Ἁγίας Του σαρκός.

Καὶ αὐτό, ἀφενός μέν γιὰ νὰ ὑποδηλώσει ἕνα ὁρατὸ σημεῖο συμφωνίας μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ ὅσων πιστεύουν σὲ Αὐτόν, ἀφετέρου δὲ γιὰ νὰ μᾶς ἑτοιμάσει γιὰ τὴν ἀληθινὴ περιτομή, τὴν περιτομὴ ὄχι πλέον τῆς σαρκός, ἀλλὰ τὴν περιτομὴ τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, τὴν περιτομὴ τῶν παθῶν καὶ τὴν ἔνδυση μὲ τὸν νέο ἄνθρωπο τῆς Χάριτος, ἡ ὁποία μᾶς δωρίζεται μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα.

Αὐτὴν τὴν ὁδὸ τῆς περιτομῆς, τῆς συγκατάβασης, τῆς κένωσης, τῆς ταπείνωσης γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου πορεύθηκε ὁ Μέγας Βασίλειος, τὴν πρεσβεία τοῦ ὁποίου ἐπικαλούμεθα ἰδιαίτερα σήμερα, ποὺ ἑορτάζουμε τὴν μνήμη του.

Αὐτὴν τὴν ὁδὸ πορεύτηκαν καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ πορεύονται ὅλα τὰ ζωντανὰ καὶ συνειδητὰ μέλη Της, διότι αὐτὴ εἶναι ὁ ὁδὸς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Περιτέμνει τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό Της γιὰ χάρη ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμη καὶ αὐτῶν ποὺ δὲν τὴν πιστεύουν ἢ τὴν παρεξηγοῦν.

Ταπεινώνεται, κενώνεται, θυσιάζεται, δέχεται ἀτιμώσεις, ἀδικίες, ὕβρεις, συκοφαντίες.

Τὸ βιώσαμε ἔντονα αὐτὸ τὸ 2020, τὴν δύσκολη χρονιά, ποὺ μᾶς πέρασε. Ἡ Ἐκκλησία μας, γιὰ χάρη τῆς σωτηρίας τοῦ λαοῦ, ὑπέστη καὶ ὑφίσταται τὴν πιὸ ὀδυνηρὴ περιτομὴ στὴν ἱστορία της, τέτοια ποὺ δὲν ἔζησε οὔτε ἐν καιρῷ διωγμῶν ἢ τοὺς αἰῶνες τῆς μαύρης σκλαβιᾶς, μὲ κλειστὲς Ἐκκλησίες καὶ μὲ πλήρη ἀναστολὴ καὶ καταστολὴ τῆς ἀπρόσκο­πτης τέλεσης τῆς λατρείας, ἡ ὁποῖα εἶναι κορυφαῖο συστατικὸ τοῦ θεμελιώδους δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.

Ἡ Ἐκκλησία μας ὅμως δὲν εἶναι πυλώνας καὶ θεσμὸς ἐξουσίας καὶ φθαρτὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ ἡ μάνα ποὺ ἐκούσια πάσχει γιὰ χάρη τῶν παιδιῶν της, ποὺ αἴρει τὸν Σταυρὸ τῆς διακονίας καὶ τῆς θυσίας γιὰ χάρη τοῦ λαοῦ της.

Καὶ σὲ αὐτὴν τὴν πρόσφατη κρίση, τὴν ὑγειονομική, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀνέβηκε τὸν Γολγοθᾶ τῆς ὁλοκληρωτικῆς αὐτοπαραίτησης «ἵνα σώσῃ τὸν κόσμον».

Τὸ ἴδιο ἔπραξε καὶ στὴν πρόσφατη δεκαετὴ οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ σήκωσε οἰκειοθελῶς, σχεδὸν μόνη της, τὸ βάρος τῆς στήριξης τῶν ἀδυνάτων.

Τὸ ἴδιο θὰ πράξει καὶ στὸ μέλλον, ἰδιαίτερα μάλιστα στὴ νέα βαθιὰ κρίση, ποὺ διαφαίνεται εὐκρινῶς στὸν ὀρίζοντα.

Αὐτὴν τὴν ὁδό, τῆς μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσο θυσιαστικῆς προσφορᾶς ὑπὲρ τοῦ λαοῦ της, ἀκολουθεῖ διαχρονικὰ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Τὸ νέο ἔτος 2021, στὸ ὁποῖο εἰσήλθαμε, ἀδελφοί μου εὐλογημένοι, μᾶς ἐπισημαίνει μὲ τὸν πλέον ἐναργῆ τρόπο τὴν θυσιαστικὴ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὸν λαὸ καὶ τὸν τόπο.

Τὸ 2021 μᾶς τὸ ἐπισημαίνει πολὺ ἔντονα, καθὼς εἶναι ἔτος ἐπετειακό. Συπληρώνονται 200 χρόνια ἀπὸ τὴν  Ἔνδοξη Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία.

Μία ἐπέτειος, ὄχι ἁπλῶς συνδεδεμένη, ἀλλὰ ταυτισμένη μὲ τὴν Ἐκκλησία.

Ὄχι μὲ αὐτὰ ποὺ ἔκανε ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὸ Γένος, ἀλλὰ μὲ αὐτὸ ποὺ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὸ πάντα δοκιμαζόμενο Γένος τῶν Ἑλλήνων.

Ἡ ἐπέτειος τοῦ 2021 εἶναι ἄμεση συνδεδεμένη μὲ ὅ,τι συγκροτεῖ τὴν ἐθνική μας ταυτότητα καὶ ἰδιοπροσωπία.

Δὲν εἶναι μία ἐπέτειος γιὰ πανηγύρια καὶ διασκεδάσεις, ἐν μέσῳ μάλιστα ὑγειονομικῆς ἀπειλῆς, ἀλλὰ μία μοναδικὴ εὐκαιρία γιὰ συλλογικὸ ἀναστοχασμό, γιὰ τὴν συγκρότηση ἑνὸς νέου πατριωτισμοῦ, προσανατολισμένου στὶς νέες προκλήσεις τοῦ σήμερα, εἰδικὰ αὐτὲς ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴ νέα, μετὰ τὸν κορωνοϊό, κανονικότητα.

Εὔχομαι πατρικά, ζεστὰ καὶ ὁλοκάρδια σὲ ὅλους σας, στὰ εὐλογημένα παιδιὰ τῆς ἡρωικῆς Φθίας, τὸ 2021 νὰ ἀποτελέσει τόσο γιὰ τὴν Πατρίδα μας Ἑλλάδα, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἰδιαίτερη Πατρίδα μας Φθιώτιδα, μία νέα ἀφετηρία, τὸ ἐναρκτήριο λάκτισμα, τὴν ἐναρκτήρια κρούση χαρμοσύνων κωδώνων, γιὰ ἕνα νέο Εὐαγγελισμὸ τοῦ  Ἔθνους, γιὰ μία νέα Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία.

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟ 2021

Ὁ Πνευματικός σας Πατέρας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Φθιώτιδος Συμεὼν

 

Διακόσμηση Ἐγκυκλίου:
Ἡ Περιτομή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Φορητή Εἰκόνα.
Δωδεκάορτον Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.

 

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close